Når du går i Folkeskolen

Behov for vejledning

Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at få et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og samtidig bliver bevidst om egne kompetencer og kvaliteter for derigennem at blive i stand til at træffe et selvstændigt valg af ungdomsuddannelse.

Vejledning Vejen tilbyder følgende vejledningsaktiviteter:

 • 7. klasse: Orientering om uddannelsessystemet
 • 8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
  Kollektiv vejledning for elever
 • 9. klasse: Frivillig afklarende brobygning
  Kollektiv vejledning for elever
 • 10. klasse: Obligatorisk brobygning. Praktik for uafklarede.
  Kollektiv vejledning for elever

Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne

Brobygning

9. klasse

I 9. klasse tilbydes brobygning, hvis eleven endnu ikke er parat til at gå i gang med en ordinær uddannelse eller hvis man er uafklaret i forhold til, hvilken uddannelse, man kunne tænke sig.

10. klasse

Brobygning i 10. klasse er et forløb, hvor eleven i fem dage deltager i undervisning på èn eller flere ungdomsuddannelser. Mindst èn af ungdomsuddannelserne i brobygning skal være en erhvervsrettet uddannelse. Eleven skal derfor besøge mindst Én af erhvervsuddannelserne eller htx eller hhx.

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse, men kan dog også være en kombination af brobygning og praktik.

Vejledning Vejen forestår tilmelding

Se tilbud om brobygning på:

www.brobygning.unoung.dk

Regler for kørselsgodtgørelse

Ansøgning om kørselsgodtgørelse

Links til skoler og ungdomsuddannelser

Folkeskoler:

Uddannelsesvejlederen er på alle folkeskolerne i Vejen Kommune og har kontor og åbningstid på skoler med overbygning. Man kan altid - som forældre til et barn i folkeskolen - kontakte Uddannelsesvejlederen og aftale et møde.

Find din vejleder

Andst Skole

Askov-Malt Skole

Brørupskolen

Bække Skole

Føvling Skole

Gesten Skole

Grønvangsskolen

Holmeåskolen

Højmarkskolen

Jels Skole

Lintrup Børnecenter

Rødding Skole

Skodborg Skole

10 klasse center for Vejen kommune

V10

Vejen kommunale ungdomsskole

Vejen kommunale ungdomsskole

Friskoler:

Vejledning Vejen vejleder også på friskolerne i Vejen Kommune. Man er altid - som forældre til et barn på friskole - velkommen til at kontakte Uddannelsesvejlederen og aftale et møde

Gjerndrup friskole

Vejen friskole

Rødding friskole

Brændstrup Kristne Friskole

Ungdomsuddannelser:

En meget stor del af arbejdet i Vejledning Vejen er at vejlede elever og unge til den rette ungdomsuddannelse. Vejledning Vejen har derfor stor viden om og tæt samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelser i området.

Vejen Business College

Vejen Gymnasium

Rybners Tekniske Skole Esbjerg

Hansenberg Kolding

SOSU Esbjerg/Vejen

Kjærgaard Landbrugsskole

Grindsted Landbrugsskole

FGU:

Er du under 25 år, har du afsluttet 9. klasse og evt. 10. klasse og du ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du komme på FGU som er en forberedende grunduddannelse. Inden du kan begynde på FGU, skal Vejledning Vejen lave en målgruppevurdering og sammen med dig lave en målrettet uddannelsesplan.

FGU Kolding & Vejen

Partnerskabsaftaler:

Dansk Byggeri

 

Åbent hus arrangementer - tjek skolernes hjemmesider

Kørselsgodtgørelse

Vejledning Vejens regler for kørselsgodtgørelse til vejledningsaktiviteter for folkeskolelever.

 

Der ydes kørselsgodtgørelse til praktikforløb, intro- og brobygningskurser svarende til billigste offentlige transport tur/retur, når følgende regler er opfyldt:

 • Afstandskriterier: Der godtgøres ikke for elevtransport for kortere afstande end 7 km. for 8. og 9. klasseelever og 9 km. for 10. klasseelever.
 • At der er vedhæftet dokumentation for kørsel (kopi af billet eller udskrift af rejse fra rejsekort).
 • Hvis man vælger at bruge rejsekort, afholdes udgiften til erhvervelse af Rejsekort af eleven.
 • Senest 1 uge efter vejledningsaktiviteten søges kørselsgodtgørelse via linket: Søg kørselsgodtgørelse
 • Pengene indsættes derefter hurtigst muligt på forældrenes nemkonto eller egen nemkonto, hvis man er over 18 år.


Link til rejsekort. dk

Søg kørselsgodtgørelse

For erhvervspraktik gælder desuden følgende:

 • Der ydes godtgørelse til nærmeste praktiksted.
 • Ved specialpraktik, hvor man er udeboende (eksempelvis ved Forsvaret, eller
  fjernpraktik aftalt med Vejledning Vejen), godtgøres en dobbeltrejse. Vejledning Vejen betaler ikke for ophold eller intern transport, eksempelvis S-tog.
 • Der kan gives kørselsgodtgørelse for knallertkørsel med 70 øre pr. km.
  Knallertkørselsgodtgørelse gives kun, såfremt der kan forevises et gyldigt
  knallertkørekort.
 • Der ydes normalt ikke kørselsgodtgørelse til privatbil.
  Efter forudgående aftale med Vejledning Vejen kan der ydes tilskud svarende til udgiften ved brug af Rejsekort for pågældende strækning/antal zoner.

Regler for modtagelse af kørselsgodtgørelse til udskrift

Erhvervspraktik

Elever i 8.-10.klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis det passer ind i elevplanen og har sammenhæng med den øvrige vejledning.

Målet med erhvervspraktikken i 8.- 10. klasse er:

 • at give eleverne kendskab til forhold og vilkår på forskellige arbejdspladser
 • at give eleverne kendskab til arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv
 • at forberede eleverne til miljøskiftet fra skolen til en anden arbejdsplads
 • at sætte erfaringer fra erhvervspraktik i forbindelse med deres personlige valg af uddannelse og erhverv ind i en større sammenhæng

Eleven finder selv praktikpladsen evt. i samråd med Uddannelsesvejlederen.

Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der kan give eleverne et godt grundlag for at træffe valg af uddannelse, når de går ud af folkeskolen.

Al praktik aftales med klasselæreren og uddannelsesvejlederen, så der tages hensyn til klassens årsplan.

Uddannelsesvejlederen eller klasselæreren udleverer skema om praktikaftale. Aftale om erhvervspraktik skal underskrives af eleven og forældrene. Uddannelsesvejlederen udfærdiger praktikpapirer til virksomheden og til eleven.

Skema til erhvervspraktik kan også downloades her - skrivbar version

Nogle erhvervspraktiksteder og -fag tilbydes i særlige uger og med særlige ansøgningsformularer og tilmeldingsprocedurer. Dette fremgår af beskrivelserne af de enkelte erhvervspraktiktilbud.

Vær opmærksom på, at du før ansøgning om erhvervspraktik skal have aftalt med din klasselærer / kontaktlærer, at du må komme i erhvervspraktik på det givne tidspunkt.

Undersøg om du kan nå frem til praktikstedet med diverse transportmidler.

Det fremgår af de enkelte tilbud, hvordan du søger.

Kørselsgodtgørelse

Forældre

Ansvar og indflydelse

I har stor indflydelse på jeres barns valg af uddannelse. Som forældre kan I hjælpe jeres barn i vejledningen:

    • I taler med jeres barn om fremtiden og ønsker om uddannelse 
    • I taler med jeres barn om mulighederne for at deltage i 
       vejledningsaktiviteter; introkurser, brobygning og praktik 
    • I er tydelige i jeres egne holdninger og forventninger til jeres barn

I har ansvar for tilmelding til ungdomsuddannelsen

Samarbejde mellem Uddannelsesvejleder og forældre
I Vejledning Vejen er samarbejde med forældrene en vigtig og naturlig del af vejledningen.

I grundskolen deltager uddannelsesvejlederne i forældremøder på flere klassetrin og orienterer om: 
    • årets gang i vejledningen 
    • vejledningsaktiviteter 
        - introkurser 
        - brobygning 
        - praktik 
    • vurdering af uddannelsesparathed

Vejledning Vejen vægter forældresamarbejdet højt efter afslutning af grundskolen, og vi opfordrer forældrene til at være en del af de vejledningsaktiviteter, der måtte blive tilbudt den unge i forbindelse med et evt. afbrud på en ungdomsuddannelse eller i forbindelse med usikkerhed ved valg af uddannelse. 

Introduktionskurser

 

Obligatorisk vejledningsaktivitet for elever i 8. klasse

Kurserne varer i alt 5. dage og afvikles på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.

Ved besøgene deltager eleverne i undervisning og vejledning på uddannelsesstederne og får indblik i hverdagen, og hvilke krav der er på en ungdomsuddannelse.

Introduktionskurser skal forberede elevens valg af ungdomsuddannelse, ved at han/hun deltager på de ungdomsuddannelser, der passer til den enkeltes evner og anlæg

Vejledning Vejen forestår tilmelding

Læs mere om brobygning:

Brobygning på unoung

Kørselsgodtgørelse

 

 

Særlige vejledningsaktiviteter

Særlig tilrettelagte forløb

Skolen kan i samarbejde med Vejledning Vejen tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld deltager i et særligt tilrettelagt forløb som f.eks. praktik eller brobygning.

Kontakt Uddannelsesvejlederen for nærmere information

Find din uddannelsesvejleder her

Uddannelsesparathed

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

8. klasse

vurderingen foretages på baggrund af

 • elevens standpunktskarakterer (1/12)
 • skolens helhedsvurdering af personlige forudsætninger: motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed i forhold til ungdomsuddannelse
 • skolens helhedsvurdering af sociale forudsætninger: samarbejdsevne, respekt og tolerance
 • skolens helhedsvurdering af de praksisfaglige evner.

Elever vurderes uddannelsesparate

 • Hvis karaktergennemsnittet er mindst 4 eller. For de 3 årige gymnasiale uddannelser skal karaktergennemsnittet være 5
 • Hvis eleven vurderes at opfylde de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse

Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

Skolen og uddannelsesvejlederen samarbejder om en målrettet indsats for at gøre eleven uddannelsesparat ved afslutning af 9. klasse

 

9. og 10. klasse

Skolen og uddannelsesvejlederen foretager ny vurdering af elever, der ved vurderingen i 8. / 9. klasse var erklæret ikke uddannelsesparate

Se eventuelt mere om uddannelsesparathed

Fornyet parathedsvurdering

 • Ved fald eller stigning i det faglige niveau
 • Ved ændring de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i negativ eller positiv retning.
Uddannelsesplan/Optagelse.dk

Eleven skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse

Elever, der er vurderet uddannelsesparate

 • Udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældrene i optagelse.dk
 • Forældrene og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.
 • Forældrene og eleven er ansvarlige for at overholde frister for udarbejdelse af planen og for at sende ansøgning digitalt til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

 • Vejledning Vejen sørger for, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, og at forældrene inddrages
 • Uddannelsesvejlederen sørger for, at planen er korrekt udfyldt

 

I 10. klasse foretager uddannelsesvejlederen

 • Den løbende revision af uddannelsesplanen
 • Revision af planen ved afslutning af 10. klasse.

Underskrifter

 • Uddannelsesparate elever: eleven og forældre
 • Ikke uddannelsesparate elever: eleven, forældre og Uddannelsesvejlederen

 

Bekendtgørelsen kapitel 4

Studievalgsportfolio

En elev i 8.-10. klasse skal i en studievalgsportfolio arbejde systematisk med sammenhængen mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked. Her skal man også skrive om sine interesser og skrive om, hvordan den uddannelse, som man muligvis vil tage, er bygget og hvilke andre uddannelsesmuligheder, der er.

Studievalgsportfolioen skal indgå i relevante aktiviteter i grundskoleforløbet, f.eks. undervisning i uddannelse og job.

Læs mere om studievalgsportfolien herunder:

Studievalgsportfolien

Åbent hus arrangementer

Inden du vælger en uddannelse, kan det være en rigtig god idé at besøge uddannelsen til et åbent hus arrangement. Herunder kan du se åbent hus arrangementer, men det er samtidig en god idé at holde øje med de enkelte ungdomsuddannelsers hjemmesider.

Åbent hus arrangementer 2024

Selv om åbent hus arrangementerne er overstået, giver flere skoler mulighed for et besøg, hvis man ringer til dem og laver en aftale.

Det kan være en rigtig god idé at tage på et besøg og mærke stedets atmosfære og få svar på evt. spørgsmål.

PDF udskrift over åbent hus arrangementer

V10 - 10. klasse center

Lørdag den 13. januar kl. 10.00 - 12.00

Samt

Individuel
rundvisning

Bestil tid på
24274742


Sted: Askovvej 7, 6600 Vejen

 

Vejen Business College

Hhx, Eud Business og Eux Business

Lørdag den 20. januar kl. 10.00 - 12.00

Samt

Individuel
rundvisning

Bestil tid på
75361311

Sted: Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

 

Vejen Gymnasium og HF

STX og HF

Torsdag den 18. januar kl. 19.00 - 21.00

Lørdag den 20. januar kl. 10.00 - 12.00

HF3

Torsdag den 25. januar kl. 17.00

Samt

Individuel
rundvisning

Bestil tid på
75363277

Sted: Petersmindevej 3, 6600 Vejen

 

FGU Kolding og Vejen:

Onsdag d. 7. februar kl. 15.00 - 17.00

Sted:

Kolding: Esbjergvej 138, 6000 Kolding

Vejen: Dalgas Allé 5-7, 6600 Vejen

Individuel
rundvisning

Bestil tid på
22 23 13 74 

 

HANSENBERG:

Eud, Eux og HTX

Lørdag d. 27. januar kl. 10.00-14.00.

Steder: Vranderupvej 90, C. F. Tietgensvej 11 og Skovvangen 28, Kolding.

HANSENBERG Tekniske Gymnasium (htx) også:

Mandag d. 22.  januar kl. 17.00-19.00.

Lørdag d. 27. januar kl. 10.00 - 14.00

Sted: Skovvangen 28, Kolding.

 

Social – og sundshedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg afdelingen

Eud (SSA/SSH), Pau og Eux velfærd.

Sted: Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N

Løbende rundvisning - Tjek hjemmesiden og bestil tid: SOSU Esbjerg

Rybners 

Eud og eux 

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 - 21.00

Lørdag d. 20. januar kl. 10.00-12.00

Sted: Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

 

Rybners 

HTX

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 - 21.00

Lørdag d. 20. januar kl. 10.00-12.00

Sted: Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

 

Kjærgaard Landbrugsskole

EUD/EUX Landbrugsuddannelsen

Lørdag d. 20. januar kl. 10.00 - 14.00

Sted: Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming

 

Grindsted Landbrugsskole

EUD/EUX/EVU Landbrugsuddannelsen

Lørdag d. 20. januar kl. 10.00 - 13.00

Sted: Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted

 

Ribe Katedralskole

Stx, HF, HHX, EUD/EUX

Torsdag d. 25 januar kl. 19.00 - 21.30

Lørdag d. 27. januar kl. 10.00 - 12.30

Sted: Puggaardsgade 22, 6760 Ribe

 

Kolding Gymnasium

IB

Torsdag d. 24 januar kl. 19.00 

Lørdag d. 27. januar kl. 11.00 - 14.00

Sted: Skovvangen 10, 6000 Kolding

 

Esbjerg Gymnasium

IB

Torsdag d. 16. januar kl. 19.00 - 21.00

Lørdag d. 20. januar kl. 12.00 - 14.00

Sted: Spangsbjerg Møllevej 310, 6705 Esbjerg