Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Vejledning Vejen

Om Vejledning Vejen

Vejledning Vejen hed tidligere UU Vejen og blev etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012. Vejledning Vejen er Vejen kommunes sektor- og institutionsuafhængige vejledningsenhed og er en del af den kommunale ungeindsats UngVejen på Basen Vejen Ungecenter, Askovvej 7, 6600 Vejen.

Indgangen for unge til UngVejen vil for de fleste gå gennem Vejledning Vejen, der varetager uddannelsesvejledning til alle unge i Vejen kommune.

Målet med ungeindsatsen og uddannelsesvejledningen

Målet med ungeindsatsen er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Regeringens målsætninger på området er således, at :

 • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i forhold til andel i 2018.

Uddannelsesvejledningen foregår i forskellige sammenhænge og med forskellige aktiviteter:

Grundskolen incl. 10. klasse. Hvor bl.a. følgende indgår:

 • Individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning
 • Vejlednings- og afklaringsaktiviteter så som. Introduktionskurser i 8. kl., brobygning i 9. og 10 kl., erhvervspraktik, særlige forløb for bl.a. ikke uddannelsesparate unge.
 • Informationsmøder, herunder forældreorientering.

Ungevejledning af 15 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse:

 • Unge 15 – 17 årige skal være i gang med uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktiviteter i henhold til den unges uddannelsesplan. Der følges løbende op på dette og uddannelsesplanen revideres.
 • 18 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse følges løbende og opsøges med henblik på støtte til at blive klar til uddannelse. Der udfærdiges og revideres uddannelsesplan og evt. laves målgruppevurdering til FGU eller tilmelding til ungdomsuddannelse.

Vejledning af unge 18 – 30 årige, der søger uddannelseshjælp i Jobcenteret:

 • Unge, der søger uddannelseshjælp får før visitationen en vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder, der kan støtte og udfordre i forhold til muligheder i uddannelsessystemet.

Uddannelsesplanen – én indgang til ungeindsatsen. Alle unge skal have en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen er det centrale omdrejningspunkt i Ungeindsatsen, Ung Vejen. Planen udfærdiges sammen med en uddannelsesvejleder og kan løbende revideres efter behov indtil den unge har afsluttet en kompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis den unge har udfordringer i livet og har indsatser fra social- eller beskæftigelsesområdet indgår uddannelsesplanen som en rød tråd for indsatserne. Planen skal således være med til at sikre, at den unge oplever indsatser som sammenhængende og helhedsorienterede

Kontaktpersonordning UngVejen – én indgang.

Den unge kan tildeles en kontaktperson, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonordningen fortsætter til den unge er forankret i uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den unge skal med kontaktpersonen opleve, at have én indgang til kommunen. Oftest vil det være den unges uddannelsesvejleder fra Vejledning Vejen, der tildeles som kontaktperson; men ved unge, der har vidtgående udfordringer med komplekse sagsforløb efter Serviceloven og Beskæftigelsesloven, kan der tildeles en kontaktperson i pågældende regi.

Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen.

Vejledning Vejen forestår registreringer og opdatering af data på de unges uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. Dette foretages i EG Uno Ung. Data skal bl.a. bruges til diverse målinger i forhold til nationale og kommunale målsætninger. Der er udfærdiget dokument omkring Oplysningspligten om brug af data samt samtykkeerklæringer. 

Vejledning Vejen, yderligere oplysninger og kontaktoplysninger.

Vejledning Vejen har hovedkontor på Basen Vejen Ungecenter; men en del af uddannelsesvejlederne arbejder med udgangspunkt i kontorer på folkeskolerne med udskoling.

Læs mere om Vejledning Vejen, uddannelsesvejledningsaktiviteter, og kontaktoplysninger på medarbejdere i vejledningen på Vejledning Vejens hjemmeside

Find din vejleder på www.minvejleder.dk

 

Overgangsfrekvens 9. og 10. klasse pr. marts 2024:

(I parentes 2023)

Fra kommunale grundskoler i Vejen Kommune

Valg af uddannelse

Fordeling af unge, der vælger at forlade grundskolen efter 9. og 10. klasse

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

58 (100)

24,6% (40,0%)

Gymnasial uddannelse

136 (129)

57,6% (51,6%)

Andet*

42 (21)

17,8% (8,4%)

I alt

236 (250)

100%

 

Valg af uddannelse for unge fra 9. klasse.

Valg af uddannelse Unge fra 9. klasse

 

Antal

I %

10. klasse

240 (193)

59,0% (55,5%)

Erhvervsuddannelse

33 (51)

8,1% (14,7%)

Gymnasial uddannelse

104 (93)

25,6% (26,7%)

Andet*

30 (11)

7,4% (3,2%)

I alt

407 (348)

100%

 

Valg af uddannelse for unge fra 10. klasse.

Valg af uddannelse Unge fra 10. klasse

 

Antal

I %

10. klasse

0 (1)

0% (1%)

Erhvervsuddannelse

25 (49)

 36,2% (51%)

Gymnasial uddannelse

32 (36)

46,4% ( (37,5%)

Andet*

12 (10)

17,4% (10,4%)

I alt

69 (96)

100 %

Andet* Fx Arbejde, FGU, et år i udlandet og sygdom.

Printervenlig udgave

 

Det er Vejledning Vejens mission

 • at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet,
 • at sikre koordinering af relevante indsatser, der styrker den unges livsduelighed

 

Det er Vejledning Vejens vision

 • med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Vejen Kommunes værdier er:

Nytænkning. Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse. Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng. Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed. Vi tager og giver ansvar.

 

Når vi i Vejledning Vejen oplister vore værdier, tager vi udgangspunkt i disse fire NASA værdier.

Vejledning Vejens værdier beskriver ud fra dette, hvad vi lægger vægt på i vores arbejde.

 

Vejledning Vejens værdier er:

NYTÆNKNING

Det betyder, at vi i Vejledning Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og innovative
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Udfordrer den unge på valg af uddannelse
 • Har fokus på nye metoder, værktøjer samt fremtidens kompetencer

 

ANERKENDELSE

Det betyder at vi i Vejledning Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

 

SAMMENHÆNG

Det betyder at vi i Vejledning Vejen faciliterer:

 • Koordineret tværfagligt samarbejde om den unge
 • Progression

 

ANSVARLIGHED

Det betyder at vejledningen i Vejledning Vejen bygger på:

 • Ajourført viden.
 • Uafhængighed, troværdighed, professionalisme og etisk ansvarlighed.
 • At give den unge ansvar og ejerskab for valg og fravalg.

 

Vejen 05.03.2020

Samarbejdsaftale mellem FGU Kolding Vejen og Vejledning Vejen

- om praksis og procedurer i samarbejdet i Vejen kommune.

 

Samarbejdsaftalen er et supplement til og lokal udmøntning af den overordnede samarbejdsaftale af 2020.01.21 mellem FGU Kolding Vejen og Vejen kommune.

Samarbejdsaftalen er grundlaget for et tæt samarbejde mellem FGU Kolding Vejen og Vejledning Vejen omkring unge i målgruppen for FGU. Aftalen er udfærdiget med udgangspunkt i lovgivningen på ungeområdet, hhv. Lov om Forberedende Grund Uddannelse, FGU, LOV nr 697 af 08/06/2018 og Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr. 825 af 16/08/2019. Aftalen skal således være med til at understøtte de nationale og kommunale målsætningerne om at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Samarbejdet indgår i Vejen kommunes samlede ungeindsats UngVejen, på Basen Vejen Ungecenter.

Målgruppevurdering og uddannelsesplan.

Uddannelsesvejlederne i Vejledning Vejen udarbejder målgruppevurdering og uddannelsesplan til FGU jfr. LBK nr. 825 af 16/08/2019 §§ 2k og 2f Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Målgruppevurderingen udfærdiges sammen med den unge. Det er uddannelsesvejlederens vurdering, der afgør om den unge er i målgruppen for FGU eller ej.

Inden opstart på FGU har uddannelsesvejlederen ansvar for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Formålet med uddannelsesplanen er at støtte den unge i at tilrettelægge et realistisk forløb, der forankrer den unge i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesplanen angiver den unges uddannelsesmål, forventet varighed af forløbet og hvilken uddannelsesretning den unge ønsker på FGU skolen. Uddannelsesplanen skal være omdrejningspunkt for den unges forløb og indeholde et samlet kendskab til og overblik over tilbud på tværs af beskæftigelses-, social- og uddannelsesområdet, så den unges langsigtede interesser varetages bedst muligt. I uddannelsesplanen skal indgå en beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og hidtidig pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats.

Uddannelsesvejlederen har ansvaret for at sende den underskrevne uddannelsesplan, målgruppevurdering og eventuel dokumentation for behov for specialpædagogisk støtte til FGU Kolding Vejen. 

Starten på uddannelsesforløbet.

Forud for opstart på FGU skolen skal den unge tilbydes et besøg. Alle får en indslusningssamtale på FGU skolen. På mødet laves individuelle aftaler om det kommende uddannelsesforløb. Den unges uddannelsesvejleder kan, hvor det er hensigtsmæssigt, deltage i samtalen.

Hvis den unge er uafklaret om valg af spor i uddannelsen, kan den unge tilbydes at afprøve uddannelsen i et op til to uger langt afklaringsforløb.

FGU skolen udfærdiger med udgangspunkt i uddannelsesplanen sammen med eleven en forløbsplan, der angiver de enkelte elementer i uddannelsen.

Opfølgning.

Hver 3. måned holdes opfølgningsmøder, hvor vejlederne på FGU skolen og uddannelsesvejlederen gennemgår de unge. FGU skolen laver dagsordenen, så den enkelte uddannelsesvejleders unge drøftes på samme dag. Det afdækkes hvilke unge, der har behov for en vejledningssamtale. Der følges op på, om der er progression i forhold til forløbs- og uddannelsesplanens mål, samt hvordan den unge trives.

Hvis der konstateres behov for ændringer af forløbet, der kræver ændring af uddannelsesplanen, f.eks. ændring af spor, uddannelsesmål, bevilling af nedsat tid eller forlængelse af forløb, m.v. indkaldes eleven til en vejledningssamtale ved Vejledning Vejen.

Samarbejdet om EGU.

I forlængelse af samarbejdsaftalen af 2020.01.21 mellem FGU Kolding Vejen og Vejen Kommune nedsættes et EGU praktikudvalg bestående af EGU vejlederen, og en medarbejder fra hhv. Jobcenter Ungeteam og Vejledning Vejen. Praktikudvalget mødes hver fjortende dag. Udvalget arbejder med områder som: potentielle unge til EGU, sparring omkring relevante og mulige praktikpladser, justering af uddannelses- og forløbsplaner, m.v.

Fravær, fastholdelse, afbrud.

FGU skolen har det primære ansvar for fastholdelsesindsats og –vejledning vedr. unge indskrevet på uddannelsesinstitutionen.

FGU skolen har en særlig opgave i at meddele problematisk fravær til uddannelsesvejleder fra Vejledning Vejen (fravær udover 1 uge).

FGU skolen og uddannelsesvejleder drøfter, hvorvidt der skal indkaldes til et trepartsmøde med deltagelse af den unge, FGU skole, uddannelsesvejleder og andre relevante, der kan understøtte fastholdelse og den unges mål om uddannelse og job.

FGU skolen og uddannelsesvejlederen kan aftale en fælles fastholdelsesindsats for unge med en gennemgående uddannelsesmentor eller talentudvikler.

Når en ung udskrives fra FGU skolen skal uddannelsesinstitutionen sikre, at den unges uddannelsesvejleder sættes i kontakt med den unge, så en ny uddannelsesplan kan udarbejdes.

Hvis en ung afbryder FGU, er det Vejledning Vejen, der er ansvarlig for at revidere uddannelsesplanen i samarbejde med den unge.

Udslusning.

FGU skolen skal dokumentere den unges opnåede kompetencer, teoretiske såvel som praktiske. Der udstedes kompetencebeviser på opnåede eksamener og kompetencer.

Når den unge er afklaret og klar til at komme videre, eller senest 3 måneder før afslutning af FGU forløbet, tages kontakt til Vejledning Vejen med henblik på justering af uddannelsesplanen og evt. tilmelding til uddannelse.

Ved FGU elever, hvor FGU skolen vurderer, at der er risiko for, at den unge ikke starter ordinær uddannelse eller arbejde efter FGU, har FGU skolen ansvaret for at indkalde den unge og uddannelsesvejlederen til et trepartsmøde senest 3 måneder før endt uddannelsesforløb, jf. uddannelsesplanen. Uddannelsesvejleder skal vurdere, om der eventuelt er behov for at inddrage en rådgiver fra Ungeteamet i Jobcenter Vejen i mødet. I samarbejdet om disse unge, skal FGU skolen udarbejde og dokumentere den unges arbejds- og funktionsevne senest 1 måned inden afslutning på FGU. Ved samtykke kan Jobcenter og Vejledning Vejen få adgang til dokumentationen.

Tværgående samarbejde generelt.

For at fastholde og styrke det tætte samarbejde om den fælles indsats for og med de unge i Vejen kommune holdes tæt og jævnlig kontakt på såvel ledelses som medarbejder niveau.

Der afholdes halvårlige møder for relevante medarbejdergrupper med henblik på at sikre et godt kendskab til rammer, vilkår og muligheder i såvel FGU uddannelsen som i den kommunale vejlednings- og ungeindsats.

Vejledning Vejen inviterer FGU skolen til at deltage med en stand og oplæg på den årlige uddannelsesmesse på Basen Vejen Ungecenter.

Samarbejdsaftalen løber fra 06.02.2020 og til den 31.07.2021. Aftalen skal på initiativ fra FGU skolen genforhandles i april 2021, men kan dog også forinden ved behov revideres efter gensidig aftale.

dato: 06.02.2020

 

LBK nr. 1301 af 04/09/2020 Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (uddrag)

§ 2 f. Uddannelsesplanen skal for elever, der ønsker forberedende grunduddannelse, indeholde aftale om et eventuelt afsøgningsforløb til forberedende grunduddannelse, jf. § 2 k, stk. 5, og om en eventuel efterfølgende begyndelse på et af de tre uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse, varighed af afsøgningsforløbet og uddannelsens mål samt eventuel aftale om kontaktperson. Endvidere skal uddannelsesplanen, hvor det er relevant, beskrive indsatser og mål for den unges behov for social støtte eller behandling.

Stk. 2. For unge på forberedende grunduddannelse skal uddannelsesplanen justeres og godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis institutionen for forberedende grunduddannelse foreslår ændringer i den unges forløbsplan, der forlænger eller ændrer ved det aftalte uddannelsesmål. Indebærer ændringer i den unges forløbsplan ikke ændringer af uddannelsesmålet eller forlængelse af uddannelsen, skal kommunalbestyrelsen alene orienteres om ændringen.

Stk. 3. Indtil den unge er fyldt 25 år og har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, skal uddannelsesplanen revideres, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med den unge, og for unge, som er undergivet forældremyndighed, tillige i samarbejde med forældremyndighedens indehaver.2 k. Kommunalbestyrelsen foretager målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse og eventuelt med henblik på øvrige tilbud, jf. stk. 2, af unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, jf. dog 2. pkt., eller som minimum er i halvtidsbeskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uanset 1. pkt. kan unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, efter anmodning målgruppevurderes til forberedende grunduddannelse, hvis de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt.

§ 2 k. Kommunalbestyrelsen foretager målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse og eventuelt med henblik på øvrige tilbud, jf. stk. 2, af unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, jf. dog 2. pkt., eller som minimum er i halvtidsbeskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uanset 1. pkt. kan unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, efter anmodning målgruppevurderes til forberedende grunduddannelse, hvis de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 2. Målgruppevurderingen efter stk. 1 foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse, herunder mulige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud om uddannelse.

Stk. 3. Unge under 25 år, der er i beskæftigelse, men som mangler forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan efter anmodning målgruppevurderes med henblik på forberedende grunduddannelse.

Stk. 4. Målgruppevurderingen efter stk. 1-3 foretages ud fra en helhedsvurdering af faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, karakterer fra grundskolen, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb på forberedende grunduddannelse. Til brug for vurderingen af, om den unge har sociale og personlige ressourcer og udfordringer, som har indflydelse på den unges videre uddannelse, tages udgangspunkt i følgende:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.

2) Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en uddannelse.

3) Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om den unge kan tage initiativ til opgaveløsninger.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og fravær.

5) Samarbejdsevner.

6) Respekt, herunder forståelse for andre mennesker.

Stk. 5. Som supplement til målgruppevurderingen efter stk. 1-4 kan der etableres afsøgningsforløb på op til 2 uger med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for forberedende grunduddannelse. Viser afsøgningsforløbet, at den unge tilhører målgruppen, træffes beslutning om, hvilket af de tre uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse den unge skal begynde på.

Stk. 6. Viser målgruppevurderingen, at den unge ikke tilhører målgruppen til forberedende grunduddannelse, kan den unge søge om at få foretaget en ny målgruppevurdering, 6 måneder efter at vurderingen er foretaget.

Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren og frister m.v. for målgruppevurderingen.

Denne side er printet den 16-07-2024 14.31

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejledning Vejen
Askovvej 7
6600 Vejen

Telefon: 79 96 56 90

Links