Vejledning Vejen

Vejledning Vejen hed tidligere UU Vejen og blev etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012.  Vejledning Vejen er Vejen kommunes sektor- og institutionsuafhængige vejledningsenhed og er en del af den kommunale ungeindsats UngVejen på Basen Vejen Ungecenter, Askovvej 7, 6600 Vejen.

Indgangen for unge til UngVejen vil for de fleste gå gennem Vejledning Vejen, der varetager uddannelsesvejledning til alle unge i Vejen kommune.

Målet med ungeindsatsen og uddannelsesvejledningen

Målet med ungeindsatsen er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Regeringens målsætninger på området er således, at :

 • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i forhold til andel i 2018. 

Uddannelsesvejledningen foregår i forskellige sammenhænge og med forskellige aktiviteter:

Grundskolen incl. 10. klasse. Hvor bl.a. følgende indgår:

 • Individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning
 • Uddannelsesparathedsvurderinger og indsatser i den forbindelse
 • Vejlednings- og afklaringsaktiviteter så som. Introduktionskurser i 8. kl., brobygning i 9. og 10 kl., erhvervspraktik, særlige forløb for bl.a. ikke uddannelsesparate unge.
 • Informationsmøder, herunder forældreorientering.

Ungevejledning af 15 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse:

 • Unge 15 – 17 årige skal være i gang med uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktiviteter i henhold til den unges uddannelsesplan. Der følges løbende op på dette og uddannelsesplanen revideres.
 • 18 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse følges løbende og opsøges med henblik på støtte til at blive klar til uddannelse. Der udfærdiges og revideres uddannelsesplan og evt. laves målgruppevurdering til FGU eller tilmelding til ungdomsuddannelse.

Vejledning af unge 18 – 30 årige, der søger uddannelseshjælp i Jobcenteret:

 • Unge, der søger uddannelseshjælp får før visitationen en vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder, der kan støtte og udfordre i forhold til muligheder i uddannelsessystemet.

Uddannelsesplanen – én indgang til ungeindsatsen. Alle unge skal have en uddannelsesplan. 

Uddannelsesplanen er det centrale omdrejningspunkt i Ungeindsatsen, Ung Vejen. Planen udfærdiges sammen med en uddannelsesvejleder og kan løbende revideres efter behov indtil den unge har afsluttet en kompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis den unge har udfordringer i livet og har indsatser fra social- eller beskæftigelsesområdet indgår uddannelsesplanen som en rød tråd for indsatserne. Planen skal således være med til at sikre, at den unge oplever indsatser som sammenhængende og helhedsorienterede 

Kontaktpersonordning UngVejen – én indgang.

Den unge kan tildeles en kontaktperson, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonordningen fortsætter til den unge er forankret i uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den unge skal med kontaktpersonen opleve, at have én indgang til kommunen. Oftest vil det være den unges uddannelsesvejleder fra Vejledning Vejen, der tildeles som kontaktperson; men ved unge, der har vidtgående udfordringer med komplekse sagsforløb efter Serviceloven og Beskæftigelsesloven, kan der tildeles en kontaktperson i pågældende regi. 

Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen.

Vejledning Vejen forestår registreringer og opdatering af data på de unges uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. Dette foretages i KMD- administrationsprogrammet UV-vej. Data skal bl.a. bruges til diverse målinger i forhold til nationale og kommunale målsætninger. Der skal udfærdiges dokumenter omkring Oplysningspligten om brug af data samt samtykkeerklæringer. Dette arbejde pågår hen over sommeren 2019. 

Vejledning Vejen, yderligere oplysninger og kontaktoplysninger.

Vejledning Vejen har hovedkontor på Basen Vejen Ungecenter; men en del af uddannelsesvejlederne arbejder med udgangspunkt i kontorer på folkeskolerne med udskoling.

Læs mere om Vejledning Vejen, uddannelsesvejledningsaktiviteter, og kontaktoplysninger på medarbejdere i vejledningen på www.vejledningvejen.dk

Find din vejleder på www.minvejleder.dk

 

Statistik og dokumentation

Overgangsfrekvens:

Unge, der forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

83

34 %

Gymnasial uddannelse

150

61 %

Andet*

12

5 %

I alt

245

100 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 9. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

213

57,6 %

Erhvervsuddannelse

35

9,5 %

Gymnasial uddannelse

115

31,1 %

Andet*

7

1,9 %

I alt

370

100,1 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 10. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

48

54,5 %

Gymnasial uddannelse

35

39,8 %

Andet*

5

5,7 %

I alt

88

100 %

Andet* Arbejde, produktionsskole, et år i udlandet, VUC, sygdom.

Overgangsfrekvens (PDF)

 Uddannelse til Alle

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning Vejens værdigrundlag

Det er Vejledning Vejens mission 

- at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet.

Det er Vejledning Vejens vision

- med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse

Vejen Kommunes værdier:

Nytænkning.

 • Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse.

 • Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng.

 • Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed.

 • Vi tager og giver ansvar. 

Vejledning Vejens værdier:

NYTÆNKNING Det betyder, at vi i Vejledning Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og tænker dynamisk
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har fokus på nye metoder og værktøjer

ANERKENDELSE Det betyder at vi i Vejledning Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

SAMMENHÆNG Det betyder at vi i Vejledning Vejen vægter:

 • Helhedsorienteret samarbejde
 • Progression
 • At være en aktiv og synlig medspiller

ANSVARLIGHED

 • Det betyder at vejledningen i Vejledning Vejen bygger på ajourført viden. I vejledningen er vi uafhængige, troværdige, kompetente og etisk ansvarlige. Som vejleder giver vi den unge mulighed for at tage ansvar og ejerskab for valg og fravalg.   

 

Vejen 24.06.2019